Audyt TeleInformatyczny

Audyt IT - Dla potrzeb naszych klientów przeprowadzamy audyt informatyczny, celem określenia potencjalnych zagrożeń i uchybień w działaniu istniejącej już infrastruktury IT. Prawidłowo wykonany audyt IT umożliwia określenie i przeprowadzenie działań poprawiających wydajność i stan bezpieczeństwa infrastruktury.

Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.

bezpieczeństwo funkcjonowania

Audyty poprawności funkcjonowania

        Nasi konsultanci dokonują oceny sposobu funkcjonowania przedmiotu audytu zarówno w aspektach technicznych (np. wydajność, niezawodność), jak również pod kątem kwestii organizacyjnych i proceduralnych. Wykonanie usługi prowadzi do powstania raportu zawierającego wyniki audytu oraz proponowane przez konsultantów sposoby eliminacji bądź minimalizacji zidentyfikowanych problemów. Przykłady audytów poprawności działania to: audyt systemu IDS, audyt systemu antywirusowego;

Audyty polityk i procedur

        Przeprowadzamy także między innymi weryfikację posiadanych przez Klienta polityk i procedur pod kątem:

  • stosowania - czy są przestrzegane w czasie codziennej pracy,
  • jakości i spójności – czy są logiczne, pomagają w codziennej pracy i ułatwiają osiągać zakładane cele.

Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.

zmienność i bezpieczeństwo

“- System informatyczny jest tak bezpieczny, jak jego najsłabsze ogniwo. Dlatego tak ważne jest systematyczne badanie poszczególnych komponentów systemu oraz ich ciągłe ulepszanie.”  

        System informatyczny stanowi „żywy” organizm, w którym codziennie zachodzą zmiany. Część z nich jest zaplanowana i wykonywana wg zdefiniowanych scenariuszy (procedur), pozostała część natomiast jest wynikiem świadomego lub nieświadomego ludzkiego działania (w tym nieprzestrzegania obowiązujących procedur). Ta ciągła zmienność systemu informatycznego może prowadzić do powstania zagrożeń mających wpływ na podstawowe procesy biznesowe danej organizacji, a co za tym idzie na bezpieczeństwo jej funkcjonowania. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów identyfikacji zagrożeń oraz ich ewaluacji są audyty.

Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.